معرفی معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی

حوزه معاونت دانشجویی دارای فعالیت‌های مهم و موثری در جهت ارتقای سطح علمی و روحیه مطلوب دانشجویان  می باشد که با عملکرد صحیح در این بخش می توان شاهد تلاش روز افزون دانشجویان برای دستیابی به اهداف آموزش عالی کشور بود.

وظایف و اختیارات

 • نظارت بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی
 •  نظارت بر انجام کار دانشجویی برای متقاضیان 
 •  گسترش روابط میان اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان.
 •  نیازسنجی و برنامه‌ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات رفاهی و اجتماعی دانشجویان
 •  نظارت بر ارائه و اجرای برنامه‌های رفاهی از قبیل وام، بیمه و ...
 •  نظارت  بر اسکان دانشجویان و تمهید لازم برای ارائه خدمات خوابگاهی
 •  نظارت بر برنامه‌های گسترش و تعمیم رشته‌های مختلف ورزشی، ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه.
 •  نظارت بر برگزاری مسابقات ورزشی.
 •  نظارت بر انجام امور مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و شخصی.
 •  نظارت بر انجام آزمون‌های لازم برای آگاهی از میزان توانمندی‌های ورزشی همچنین تعیین سطح آسیب     پذیری دانشجویان در آغاز سال تحصیلی.
 •  نظارت بر حسن اجرای مقررات انضباطی دانشجویان.
 •  شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط

معرفی معاونت