درس مهارتهای زندگی

 معرفی درس مهارتهای زندگی یکی از رسالت های مهم مراکز مشاوره، اجرای برنامه ها و اقداماتی جهت پیشگیری از وقوع آسیب های روانشناختی و اجتماعی در سطح جمعیت دانشجویی است همچنین توانمندسازی روانی-اجتماعی دانشجویان جهت مقابله موثر با مشکلات و به کارگیری راهبردهای مقابله ای سازگارانه در زمینه ارتقا سلامت روان حائز اهمیت است. بر این اساس درس مهارت های زندگی دانشجویی به ارزش 2 واحد درسی در نیمسال اول هر سال تحصیلی برای نو دانشجویان ارائه می شود.شکل ارائه درس به صورت کارگاهی است تا دانشجویان به صورت کاربردی با مهارت های زندگی آشنا شوند.